Hồ sơ diễn viên

Thông tin

Họ tên: Yul Vazquez

Tên khai sinh:

Tiểu sử
Yul Vazquez is an actor, known for Bad Boys II (2003), The A-Team (2010) and Runaway Bride (1999). He has been married to Linda Larkin since May 18, 2002.