Hồ sơ diễn viên

Thông tin

Họ tên: Marty Nadler

Tên khai sinh:

Tiểu sử
Marty Nadler is known for his work on Pretty Woman (1990), Runaway Bride (1999) and Valentine's Day (2010).